دکتر امیرمسعود عرب لودریچه - رئیس دانشگاه
Dr.Amir Massoud Arab Loodaricheh
استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
پست الکترونیک: am.arabloo@uswr.ac.ir
arabloo_masoud@hotmail