صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > مقالات  > دکتر محمد علی حسینی  
پنج شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٨
دکتر محمد علی حسینی
 

عنوان مقاله

عنوان مجله

Comparing faculty and students perceptions on clinical competency achievement .. Vol. 8, No. 11, April 2010 

مجله علمي ـ پژوهشي،  (Iranian Rehabilitation Journal)

بررسی درک خود کارامدی دانشجویان رشته های توانبخشی ....  (89)

مجله علمي ـ پژوهشي، آموزش در علوم پزشكي ( اصفهان )

مديريت زمان (  شهریور ماه 89)

مجله علمی - ترویجی سازمان برتر

بررسي وضعيت انتقال دانش در دانشگاه علوم بهزيستي( پاييز و زمستان) 88

دو فصلنامه توسعه آموزش علوم پزشكي زنجان

مديريت دانش در سازمان ها ( مرداد ماه 89)

مجله علمی - ترویجی سازمان برتر

بررسی وضعیت خود مراقبتی ....  بهار 89

مجله علمي ـ پژوهشي ، توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تاثير مراقبت در منزل بر پيشگيري از زخم بستر مددجويان .... پاييز 88

مجله علمی - پژوهشی ، پژوهش پرستاری (انجمن علمی پرستاری ايران)

ترازیابی در مدیریت ( آذر ماه 88)

مجله علمی - ترویجی سازمان برتر

تاثير آموزش خود مراقبتي بر كيفيت زندگي بيماران ... تابستان 88

مجله علمي ـ پژوهشي ، توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

تاثیر مراقبت در منزل در پیشگیری از بستری شدن مجدد . ( پاییز 88)

مجله علمی - پژوهشی ، پژوهش پرستاری (انجمن علمی پرستاری ايران)

روند ارزشيابي دروني (مطالعه اي طولي در دانشگاه ....) 1387

مجله علمی - پژوهشی ، پژوهش پرستاری (انجمن علمی پرستاری ايران)

بررسی تاثیر ورزش بر .........................                    .   1387

مجله علمی - پژوهشی سالمند

بررسی عوامل موثر در انتقال و تبادل دانش بین دانشکده ها...1387

مجله علمي ـ پژوهشي، رهبری و مدیریت آموزشی

بررسي رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي ...  1386

مجله علمي ـ پژوهشي، آموزش در علوم پزشكي ( اصفهان )

بررسی تاثیر ورزش بر کیفیت زندگی سالمندان .   1386

مجله علمی - پژوهشی سالمند

بررسی تاثیر روش ارتقای مستمر کیفیت بر رضایت شغلی 1385

مجله علمی - پژوهشی ، پژوهش پرستاری (انجمن علمی پرستاری ايران)

بررسي تاثير تكنيكهاي ارتباطي بر استرس شغلي ..  1385

مجله علمي _ پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه تهران

بررسي تاثير تونبخشي قلبي بر كيفيت زندگي ... 1385

مجله علمي ـ پژوهشي ، توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

بررسی تاثیر مراقبت در منزل بر عوارض ..... 1383

مجله علمي ـ پژوهشي ، توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

رابطه آموزش مراقبت از خود و عزت نفس .... 1381

مجله علمي ـ پژوهشي ، پژوهش در علوم پزشكي دانشگاه شهيد بهشتي

بررسي تاثير برنامه بازتواني قلبي بر ..... 1380

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز

بررسي موانع آموزش پزشكي جامعه نگر 1380

مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم ياسوج

رضايت شغلي پرستاران و رابطه آن با ميزان برقراري ارتباط.. 1381

مجله علمي پژوهشي دانشكده پرستاري و مامايي رازي کرمان

فرهنگ دانشگاهی

مجله علمی داخلی بیارسنان روانپزشکی رازی

Comparing faculty and student perceptions on clinical competency

Iranian Rehabilitation Journal

تاثير مراقبت در منزل بر پيشگيري از بستري مجدد مددجويان اسكيزوفرنيك

پژوهش پرستاري . علمي - پژوهشي

نقش پرستاران باليني بر يادگيري دانشجويان پرستاري در محيط بيمارستان

دو فصلنامه توسعه آموزش. علمي - پژوهشي

مديريت دانش در سازمان هاي امروزي

سازمان برتر. علمي - ترويجي

بحثي پيرامون مديريت زمان

سازمان برتر. علمي - ترويجي

مصرف در محدوده قرمز

كتابچه آموزشي. علمي - ترويجي

و ارائه مقالاتی چند در مجله فيزيوتراپي_مجله فرزند سالم 5 مقاله ـ روزنامه همشهري- نشریات داخل دانشگاه