صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > برنامه کلاسی  
سه شنبه ٠١ مرداد ١٣٩٨
برنامه کلاسی
 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت توان بخشي      

سال ورودي 1397   (دوره 21) ترم  2   نيمسال   دوم   تحصيلي 98-97

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

روان شناسی معلولین  (223128)

دكتر فروغان

کلاس 305

2

-

-

پويايي گروه و كار تيمي (223136)

خانم دکتر حاتمی زاده

کلاس 305

1

-

-

رويكرد هاي خدمات توان بخشي (223134)

دكتر عبدی

کلاس 305

2

-

-

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

برنامه ريزي مديريت استراتژيك (223133)

دكتر حسيني

کلاس305

2

-

-

توان بخشي مبتني برجامعه (223132)

دكتر عبدی

کلاس305

2

-

-

ارزشيابي و تحلیل سيستم هاي توان بخشي (223131)

دكتر كواري

کلاس305

1

1

-

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :     واحد:11

    تعداد دانشجو 9 نفر

 

 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته مديريت توان بخشي     

سال ورودي 1396   ( دوره 20) ترم  4   نيمسال  دوم  تحصيلي 98-97

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

پایان نامه

(223114)

-

4

-

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   توضيحات : واحد :4

    تعداد دانشجو    10  نفر