صفحه اصلي > برنامه های آموزشي > برنامه کلاسی  
يکشنبه ٢٧ اسفند ١٣٩٦
برنامه کلاسی
 

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مديريت توان بخشي      

سال ورودي 1396   (دوره 20) ترم  1   نيمسال اول سال تحصیلی 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

روش تحقیق در علوم توانبخشی

 (223130)

دکتر حاتمی زاده

کلاس 205

2

1

-

مبانی و اصول مدیریت  (223126  )

دکتر کواری

کلاس 205

 

2

-

-

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

کاربرد کامپیوتر و سیستمهای اطلاع رسانی در علوم توانبخشی   (223129 )

دکترعبدی

 اتاق کامپیوتر

3

-

-

30/12-30/10

آمار حیاتی (223127  )

 دکتر حسین زاده

کلاس 308

3

-

-

 (223102 )

ا صول و مبانی توانبخشی

دکترعبدی

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

دوشنبه

 
 

 

 

 

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    توضيحات :    واحد 13

تعداد دانشجو : 11 نفر

 

بسمه تعالي

دانشگاه علوم بهزيستي وتوان بخشي

برنامه هفتگي دانشجويان كارشناسي ارشد  رشته مديريت توان بخشي     

سال ورودي 1395( دوره 19) ترم  3   نيمسال اول سال تحصیلی 97-96

ايام هفته

ساعت 10-8

 

ن

ع

ك

ساعت 12-10

ن

ع

ك

ساعت 15-13                

ن

ع

ك

ساعت 17-15

ن

ع

ك

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يكشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

12-8  (223141)

کارآموزی مدیریت توانبخشی

مراکز

-

-

2

فوق برنامه

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

11-8(223142 )

مدیریت منابع (مالی.. انسانی واطلاعات )

د کتر حسینی

کلاس 205

3

-

-

13-11

(223140)

مدیریت توانبخشی 

دکترعبدی

کلاس 105

2

-

-

 

 

2

 

-

-

 

 

 

 

چهارشنبه

کاربرد مشاوره و راهنمایی در توان بخشی (223135)

دکترخانجانی

کلاس 205

 

 

 

تکنولوژی توانبخشی

(223138 )

دکتر حاتمی زاده

کلاس 205

2

-

-

جامعه شناسی توانبخشی  (223139)

دکتر نصرتی نژاد

کلاس 105

2

-

-

 

 

 

 

پنج شنبه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضيحات:13واحد

تعداددانشجو:9نفر