123
سه شنبه ٠٣ بهمن ١٣٩٦
کارشناسان
 

مهندس سیده هدی نبوی (کارشناس آزمایشگاه بیومکانیک)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

ایمیل: hodanabavi@gmail.com


مهندس بیتا باهوش نائینی (کارشناس گروه آموزشی ارگونومی)

آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی توانبخشی

ایمیل: bita_naeini@yahoo.com

دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت پژوهشیمراکز درمانیکتابخانه مرکزیتماس با دانشگاه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences