• سی و ششمین مجموعه اخبار برگزيده از مهمتـرين اخبار علمي و اجـرايي رسانه هاي همگاني منتشر شد
  • اپلیکیشن
  •  150 تخت بستری به تخت های روانپزشکی کشور اضافه می شود
  • رئیس دانشگاه علوم بهزیستی، بر حضور هر چه بیشتر اعضای هیات علمی در بیمارستان ها تاکید کرد
  • اولین استارتاپ تریگر تخصصی توانبخشی در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می شود
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها