• پاییز در قاب دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
  • بیست و سومین مجموعه اخبار برگزيده از مهمتـرين اخبار علمي و اجـرايي رسانه هاي همگاني منتشر شد
  • رئیس دانشگاه: نگاه مدیران و مسئولان دانشگاه به فعالیت های دانشجویی، نگاه عدالت محور است
  • دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، جزو 10 دانشگاه برتر در مجموعه دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی وزارت بهداشت است
  • قطعات پرکاربردترین ارتزهای توانبخشی، توسط شرکت وابسته به مرکز رشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی طراحی و تولید شد
  • سرپرست جدید معاونت درمان و توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منصوب شد
  • رئیس جدید دفتر حوزه ریاست دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی منصوب شد
اخبار دانشگاه
خدمات الکترونیکی
پیوندها