تكميل مواردي كه با * مشخص شده اند اجباري مي باشد.

نام :
نام خانوادگی :
شماره تلفن
پست الكترونيك
تاريخ مراجعه *
نام واحد *
*

آيا اطلاع رساني و راهنمايي لازم به صورت شفاف و دقيق براي انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

بلي تا حدودي خير
* نحوه برخورد همكاران با شما چگونه بوده است؟
بسيارخوب خوب بد
* آيا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟
بلي خير
نام فرد يا افرادي كه مناسبترين برخورد را با شما داشته اند.
نام فرد يا افرادي كه برخورد نامناسبي با شما داشته اند!
چنانچه درخواست خلاف مقررات از جنابعالي شده, لطفا آنرا مرقوم فرماييد.

لطفا نظرات و پيشنهادهاي خود را براي اصلاح اموربنويسيد.