64
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - مركز آموزشي،درماني و روانپزشكي رازي
هفته دولت بر دولتمردان مبارک باد
صفحه اصلي 
جمعه ١٠ ارديبهشت ١٣٩٥
آخرین اخبار

اين مركز به عنوان يكي از قديمي ترين بيمارستان هاي رواني كشور در سال 1297 شمسي تاسيس گرديد و به پاس خدمات شايان دانشمند بزرگ محمد بن ذكرياي رازي به نام مركز روانپزشكي رازي ناميده شد .اين مركز در شرق شهر ري و دامنه جنوبي كوه بي بي شهربانو نزديك بخش امين آباد در وسعتي حدود يكصد هكتار تاسيس گرديد. در سال 1376 همزمان با پيشرفت هاي علمي - پژوهشي و درماني - توانبخشي به ( مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي) تغيير نام داده شد. اين مركز بزرگترين مركز درماني - آموزشي در خاورميانه است و از سال 1374 زير نظر مستقيم دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي مي باشد. با بيش از هزار و دويست نفر از كاركنان زحمتكش (رسمي و قراردادی) و ظرفيت 1375 تخت مصوب به طور شبانه روزي خدمات روانپزشكي، پيراپزشكي، پرستاري، روانشناسي، كار درماني، مددكاري (اعضاي تيم درمان و توانبخشي) و خدمات كلينيكي و  پارا كلينيكي چون دندان پزشكي ، راديولوژي ، آزمايشگاه ، نوار قلب ، الكتروآنسفالوگرافي ، فيزيوتراپي ،دارو درماني و شوك به مددجويان ارائه مي شود.

 

1- اداري و پشتيباني
2- درماني
3- توان بخشي
4- آموزشي
5- پژوهشي
6- پيراپزشكي ( واحدهاي پاراكلينيكي )
7- بهداشت محيط
8- مشاركتهاي مردمي

1- متخصص روانپزشكي

2- فوق تخصص روانپزشكي اطفال

3- روانپزشكي سالمندي

4- متخصص داخلي

5- متخصص نورولوژي

6- كارگاه توانبخشي روان

7- بخش MMT

8- كاردرماني روان

9- روانشناسي

10- نوار مغزي

11- الكترو شوك

12- مامايي

13- دندانپزشكي

14- مددكاري

15- داروخانه

16- راديولوژي

17- آزمايشگاه