جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨
صفحه اصلي > آموزش > مدیریت امور عمومی 
مدیریت امور عمومی
 

 

به سایت امور عمومی معاونت آموزشی خوش آمدید

مدیر امور عمومی معاونت آموزش

جناب آقای امین فرزاد

تحصیلات: فوق لیسانس

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی

تلفن داخلی: 2414

شرح وظایف:

دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات

انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات

تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات

تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان

برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری

سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین ادارات تابعه

‌ پیش بینی نیازهای دانشگاه از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه

برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی به بخش خصوصی

برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، تعمیرات و نگهداری خودروها

رضایت‌سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان‌سنجی ارائه خدمات

رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشگاه و انجام اقدامات لازم جهت اخذ اعتبارات

انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها

رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده

امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموریت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

نظارت برکار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنماییهای لازم

مستندسازی و همکاری در تهیه گزارش های آماری از عملکرد معاونت

نظارت و اجرای صحیح آئین نامه ها و مقررات اداری و مالی و دستور العمل ها و ضوابط

انجام تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود روشها و امور جاری معاونت

پیش بینی نیازهای معاونت از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

نظارت برامور  مالی ,اداری و کارگزینی

نظارت بر امور خدمات عمومی و کارپردازی

انجام ارزشیابی سالانه و امور آموزش ضمن خدمت پرسنل

پیگیری نامه ها و درخواست های معاونت

تهیه و تنظیم و پیگیری صورتجلسات معاونت

نظارت بر محاسبه و استخراج اضافه کار ، تاخیر،تعجیل،ماموریت و مانده مرخصی های کارکنان  معاونت

نظارت بر ثبت برگه های ماموریت روزانه،مرخصی روزانه استحقاقی و استعلاجی در سیستم حضور و غیاب

پیگیری امور رفاهی کارکنان

شرکت در کمیسیونها ، سمینارها و جلسات مختلف به درخواست مقام مافوق و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

پیگیری نامه ها و درخواست های معاونت

انجام سایر امور مربوطه و محوله

 


 

کارشناس امور عمومی و مسوول خدمات معاونت آموزشی

جناب آقای سجاد کشاورزی

تحصیلات:  لیسانس

رشته تحصیلی: زیست شناسی سلولی ملکولی

داخلی: 2406

شرح وظایف:

دريافت دستور و برنامه كار از سرپرست مربوطه

نظارت بركار كاركنان تحت سرپرستي و ارائه راهنماييهاي لازم

انجام اقدامات لازم براي تأمين نظافت و سالم ساز ی محل كارو تامین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات

برنامه‌ريزي جهت افزايش كيفيت خدمات اداري و پشتيباني

برنامه ريزي و نظارت بر عمليات تداركاتي انبارداري

احكام گوناگون مانند مرخصي،مأموريت و... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی تایید 

شركت در نشست‌ها و كميسيونهاي گوناگون برابر دستور

بررسي گزارشهاي تهيه شده از كارهاي انجام يافته و ارائه به مقامات مافوق

 


کارپرداز معاونت آموزش

 

جناب آقای علی یعقوبی سلیمی

تحصیلات: فوق دیپلم

رشته تحصیلی: روابط عمومی

داخلی: 2406

شرح وظایف:

 كليه خريدهاالزام به داشتن درخواست خريدخوا ناودستورمقام مجاز مالي وپس ازتأمين اعتبارلازم اقدام به خريدنمايد.

درزمان خريدبه نوع كالاي خريداري شده دقت نماييد،طبق درخواست بيمارستان ومسئولين واحدونظريه كارشناس فني اقدام به خريدنمايد.

درهنگام خريدشخصاًحضوروبانازلترين بهاي ممكن خريداري وقبل ازخريداگرازمبلغ معادلات کوچک بالا برودحتماً سه فقره استعلام بهادرپاكتهاي دربسته از سه فروشنده معتبركه داراي كداقتصادي وياكدپستي ويانمايندگي انحصاري فروش كالاباشدتهيه ونسبت به بازگشايي آن درحضورمسئولين درفرم مخصوص صورتجلسه اقدام نمايد وپس ازتعيين وبررسي قيمتهااقدام به خريدنمايد.

درزمان خريدكالاحتماً به نوع جنس خريداري شده شامل ابعاد،ساختويامدل ومشخصات فني كامل جنس اعم ازرنگ،جنس،وزن،تعدادوساير...دقت نمايدتماماًدرفاكتورخريدقيدوجنس تحويل گرفته شده به انبارتحويل گرددودرصورت امكان شخصاًجنس خريداري شده راتحويل گرفته وحمل نمايد.

كارپردازموظف است درزمان خريدكالاواخذفاكتوربدون قلم خوردگي وقيدتاريخ ومشخصات كامل خريداروآدرس وكداقتصادي وكنترل جمع مبلغ ونوشتن اعدادبه حروف اقدام نمايد.

كارپردازموظف است دربدوخريدرعايت كليه نكات آئين نامه مالي ومعاملات دانشگاه رارعايت درصورت عدم آگاهي حتماًقبل ازخريدسوال واطلاعات لازم كسب سپس اقدام به خريدنمايد.

كارپردازبعدازخريدوتحويل جنس به انبارنسبت به پي گيري اسنادثبت دردفاترمربوطه وتنظيم خلاصه ورسيدگي وآماده نمودن جهت پرداخت شخصاًاقدام نمايد.

كارپردازبعدازدريافت درخواست خريدنسبت به دسته بندي خريدبه صورت فوري وغيرفوري به تشخيص مسئول تداركات اقدام نمايددرصورت هرگونه مشكليفوراًمراتب رابه مسئول مربوطه اطلاع تادرخصوص رفع مشكل وپي گيري لازم اقدام گردد.

كارپردازدربدوخريدوامضاءهرگونه سندحتماًازجزئيات سندمطلع وپس ازامضاءتمامي مسئوليت قانوني وشرعي به عهده وي ميباشد.

كارپردازموظف است كليه اسنادپرداخت شده وغيره راطبقه بندي نموده ودردفاترخودثبت ورسيدپرداخت نگهداري وزمان پرداخت مدارك مستندبانكي ويانقدي پرداخت داشته باشد.

كارپردازموظف است ازنظراخلاق اسلامي واداري ورعايت تمامي نكات ارباب رجوع وفروشنده وطلب كاران وسايررابنمايد.

كليه مواردموردنيازدرخريدهاي داخل شامل:درخواست خريد،فاكتورجديد،رسيدياحواله انبار،رسيدفرسوده انبار،درصورت نيارصورتجلسه خريدكالا،صورتجلسه نصب،گواهي انجام كارودرصورت نيازقراردادوسايرمواردموردنيازاسنادتهيه وپيوست نمايد.

انجام ساير امور محوله در چار چوب وظايف قانوني

 


 

رئیس امور مالی معاونت آموزش

جناب آقای علیرضا صمدی اصل

تحصیلات: لیسانس

رشته تحصیلی: حسابداری

داخلی:2401

شرح وظایف:

نگهداری و ثبت کلیه اسناد مالی در دفاتر

تنظیم و نگهداری حساب درآمد اختصاصی

تهیه و تنظیم دفاتر و گزارش های مالی و تهیه ترازنامه ماهیانه

تطبیق صورت حساب های واصله از بانک با دفاتر بانکی معاونت آموزش و اخذ صورت مغایرت و اقدام به رفع مغایرت

پیگیری تنخواه گردان ها - پیش پرداخت ها - علی الحساب - سپرده ها

پرداخت مقرری دانشجویان phd

پرداخت حق التدریس استاید هیات علمی  و اساتید موعد

پرداخت قراردادها و اسناد مربوط به حوزه ها ی معاونت آموزش

انجام ساير امور محوله در چار چوب وظايف قانوني

 


 

کارشناسان امور مالی معاونت آموزش

جناب آقای بابک بایرامی : کارشناسی ارشد مدیریت

سرکارخانم نوشین جزء خلیل پور: کارشناسی ارشد حسابداری

جناب آقای علی منصوری : دیپلم

داخلی:2401

شرح وظایف:

نگهداری و ثبت کلیه اسناد مالی در دفاتر

تنظیم و نگهداری حساب درآمد اختصاصی

تهیه و تنظیم دفاتر و گزارش های مالی و تهیه ترازنامه ماهیانه

تطبیق صورت حساب های واصله از بانک با دفاتر بانکی معاونت آموزش و اخذ صورت مغایرت و اقدام به رفع مغایرت

پیگیری تنخواه گردان ها - پیش پرداخت ها - علی الحساب - سپرده ها

پرداخت مقرری دانشجویان phd

پرداخت حق التدریس استاید هیات علمی  و اساتید موعد

پرداخت قراردادها و اسناد مربوط به حوزه ها ی معاونت آموزش

انجام ساير امور محوله در چار چوب وظايف قانوني

 

 

 

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 38006
 کل بازدید : 51769157
دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت توسعه مدیریت و منابعمعاونت درمان و توانبخشیکتابخانه

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reserved .University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences