صفحه اصلي > تولیدات علمی گروه > لیست پایان نامه ها > ازسال 95- 94 
شنبه ٢٥ آذر ١٣٩٦
ازسال 95- 94
 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

چکیده

کامل

 

121

روانسنجی نسخه فارسی آزمون غربالگری اختلال شناسی MiniCog در سالمندان شهر همدان

گوهر لطفی

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی و پیمانه شیرین بیان

1393

 

 

122

بررسی آسیب پذیری غیر سازه ای و عملکردی مراکز توانبخشی سازمان بهزیستی شهر تهران در مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی با استفاده از ابزار استاندارد ملی در سال 1393

گل نوش میرزایی

دکتر محمد علی حسینی دکتر حبیب الله کواری

دکتر حمید رضا خانکه

94

 

 

123

بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد مسئولین در ارتباط با امر مناسب سازی شهری برای افراد دارای ناتوانی در شهرداری شهر تهران در سال 1393

سیده نفیسه عسگر نژاد

دکتر اصغر مکارم

کیانوش عبدی مهدی امیری

94

 

 

124

تبیین مفاهیم و مولفه های سرمایه فکری در حوزه خدمات توانبخشی

محمد احمدی

دکتر نیکتا حاتمی زاده

دکتر محمد علی حسینی دکتر روشنک وامقی

94

 

 

125

 

بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان مراکز توانبخشی بهزیستی شهر یزد در سال 1393

محسن دهقانی فیروزآبادی

دکتر اصغر مکارم

دکتر محمد علی حسینی دکتر روشنک وامقی

94

 

 

126

بررسی رابطه معنای زندگی در سلامت معنوی در سالمندان مقیم آسایشگاه های شهر ستان شمیرانات 1393

شادی عابدی

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی دکتر حبیب اله کواری

94

 

 

127

بررسی رابطه آگاهی از حقایق دوران سالمندی با استرس شغلی در مراقبان رسمی سالمندان مقیم آسایشگاه شهر تهران 1394

 

سعید فروزنده

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی دکتر بیگلریان

اردیبهشت 95

 

 

128

بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با شادکامی و رضایت شغلی مراقبین سالمندان در مراکز سالمندان شهر تهران در سال 1394

 

صبا یار محمدی

دکتر اصغر مکارم

دکتر محمد علی حسینی دکتر بخشی

95

 

 

                 

 

 

ردیف

عنوان پایان نامه

نام پژوهشگر

استاد راهنما

استاد مشاور

سال اخذ

چکیده

کامل

 

129

بررسی وضعیت طراحی فراگیر آسایشگاه های سالمندان شهر تهران بر اساس پرسشنامه ی بررسی تناسب فیزیکی آسایشگاه سالمندی در سال 1393

مرتضی نصیری

دکتر اصغر مکارم

دکتر مهشید فروغان وحید راشدی

94

 

 

130

مقایسه وضعیت کیفیت زندگی سالمندان قبل و بعد از دریافت بسته خدمات توانبخشی سازمان بهزیستی در مرکز روزانه توانبخشی کهریزک محمد شهر کرج 1394-1393

محمد نصیری

دکتر مهشید فروغان

وحید راشدی

محمد رضا شهبازی

94

 

 

131

بررسی ارتباط اخلاق مدیریت با اخلاق سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان ستادی جمعیت هلال احمر در سال 1394

ایرج صالحی

دکتر اصغر مکارم

دکتر محمد علی حسینی

94

 

 

132

بررسی ارتباط خود کار آمدی و اضطراب افسردگی با حمایت اجتماعی و مقایسه ی آنها در دو گروه از سالمندان برخودار از حمایت اجتماعی بالا و پایین در سراهای سالمندی شهر تهران سال 1394

حمید رضا اشراقی

دکتر حبیب اله کواری - دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی

95

 

 

133

بررسی تاثیر انتقال دانش پنهان به روش داستان گویی بر آگاهی از حقایق دوران سالمندی و نگرش نسبت به سالمندان در مراقبان آسایشگاه های سالمندان شهر شیراز سال 1394

نرجس زنهاری

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی

94

 

 

134

بررسی ارتباط خود پنداری و خود کار آمدی با خود مدیریتی در سالمندان آسایشگاه های شهر تهران در سال 1394

مهران کاهه

دکتر روشنک وامقی

دکتر مهشید فروغان

94

 

 

135

بررسی ارتباط سبک رهبری با رضایت شغلی و میزان شادکامی در پرسنل درمانی توانبخشی و مراقبتی بهداری صنعت نفت استان های مرکزی و لرستان در سال 94-93

بیتا زمان زاده

دکتر مهشید فروغان

دکتر محمد علی حسینی و دکتر وحید راشدی

94